Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


SBGF Stadgar Rev 2017-04-02  i pdf-format

KA P I T E L I

§  1  SAMMANSTÄLLNING
§  2  UPPGIFTER OCH MÅL
§  3  TILLHÖRIGHET 
§  4  BESLUTANDE ORGAN
§  5  DISTRIKTSORGAN
§  6  MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET
§  7  ÅRSAVGIFT
§  8  UTTRÄDE
§  9  UTESLUTNING
§ 10 FÖRENINGS TILLHÖRIGHET
§ 11 VERKSAMHETS - OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR
§ 12 STADGETOLKNING
§ 13 STADGEÄNDRING
§ 14 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
§ 15 BESLUT - OMRÖSTNING
§ 16 HEDERSLEDAMOT M.M 
§ 17 TJÄNSTEMANS VALBARHET
§ 18 TILLTRÄDE TILL ARRANGEMANG
§ 19 DELTAGANDE I MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR

K A P I T E L II

§ 20 TIDPUNKT FÖR KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE
§ 21 OMBUD
§ 22 RÖSTRÄTT
§ 23 BESLUTSMÄSSIGHET FÖRSLAGSRÄTT - YTTRANDERÄTT 

§ 24 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN OCH MOTIONER ATT BEHANDLA PÅ
§ 25 ÄRENDEN, UTMÄRKELSER vid FÖRBUNDSMÖTET
§ 26 ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTE EJ UPPTAGNA PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 27 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE

K A P I T E L III

§ 28 SAMMANSÄTTNING
§ 29 ÅLIGGANDEN
§ 30 FÖRSLAGSRÄTT
§ 31 KANDIDATNOMINERING
§ 32 SAMMANTRÄDEN

K APITE  L I V

§ 33 REVISION

K APITEL  V

§ 34 SAMMANSÄTTNING
§ 35 SAMMANTRÄDEN - KALLELSE - BESLUTSMÄSSIGHET
§ 36 VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
§ 37 STYRELSENS ÅLIGGANDE I ÖVRIGT
§ 38 KOMMITTÉER
§ 39 KOMMITTÉS ÅLIGGANDE
§ 40 PRÖVNINGSRÄTT
§ 41 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

  

KA P I T E L  I

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 1       SAMMANSTÄLLNING

 

Svenska Bangolfförbundet - i dessa stadgar kallat Förbundet - som bildades 29 juli 1937, består av de föreningar, som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet.

 

§ 2       UPPGIFTER OCH MÅL

 

Förbundets uppgift är att främja bangolfidrottens utveckling och utbredning.

 

Bangolfen skall inriktas på att utveckla individen positivt, såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende.

 

Bangolfen skall vidare utformas och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Bangolf skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

§ 3       TILLHÖRIGHET

 

Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), European Minigolfsport Federation (EMF) samt

World Minigolfsport Federation (WMF).

 

Förbundet skall följa RF:s, EMF:s och WMF:s stadgar och regler.

 

§ 4       BESLUTANDE ORGAN

 

Förbundet beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

 

§ 5       DISTRIKTSORGAN

 

Förbundets regionala organ, distriktsorgan, är antingen specialdistriktsförbund (SDF) eller - där Förbundet inte upprättat SDF, men ändock vill ha distriktsorganisation, som utses efter samråd med distriktens föreningar och vederbörande distriktsförbundsstyrelse (distrikt - styrelse).

 

Distriktsorgan skall i fråga om administration omfatta minst ett (1) DF-område. Distriktsorganen benämns och indelas enligt följande:

Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar: Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings län

 

Västsvenska Bangolfförbundet omfattar: Västra Götalands län och Hallands län

 

Mellansvenska Bangolfförbundet omfattar: Värmlands län, Örebro län, Södermanlands län, Östergötlands län samt Södertälje kommun i Stockholms län

 

Östsvenska Bangolfförbundet omfattar: Uppsala län, Gotlands län och Stockholms län

 

Bergslagens Bangolfförbund omfattar: Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun i Uppsala län.

 

Nordsvenska Bangolfförbundet omfattar: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, och

Norrbottens län

 

 

§ 6        MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET

 

Förening, som vill bli medlem i Förbundet, skall skriftligen ansöka härom hos Förbundsstyrelsen. Ansökan skall vara åtföljd av föreningens stadgar. Förbundsstyrelsen prövar och avgör ärendet efter hörande av Distrikt.

 

 

För förenings anslutning krävs att dessa stadgar inte innebär principiella avsteg ifrån RF:s normalstadgar för föreningar, och att föreningen betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

Ansökan om medlemskap får ej bifallas förrän Riksidrottsstyrelsen (RS) godkänt föreningens namn.

 

Avslås ansökningen skall föreningen underrättas härom med angivande av skälet för avslaget. Beslut får av föreningen överklagas hos RS.

 

För bibehållande av medlemskap i Förbundet skall förening på av förbundsstyrelsen bestämd tid erlägga den enligt nästa paragraf fastställda årsavgiften, samt senast en månad efter förenings årsmöte insända förvaltningsberättelse.

 

§ 7       ÅRSAVGIFT

 

Årsavgift fastställes av förbundsmöte eller extra förbundsmöte.

 

 

§ 8       UTTRÄDE

 

Förening som önskar utträde ur Förbundet, skall göra en skriftlig anmälan härom till förbundsstyrelsen. Till anmälan skall föreningen bifoga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet fattades.

 

Förening som ej erlagt sin årsavgift till Förbundet under två år, får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet.

 

 

§ 9       UTESLUTNING

 

Utan att anmäla om utträde föreligger får förening av förbundsstyrelsen uteslutas, om den - oaktat påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar, eller påtagligt motarbetar Förbundets intressen.

 

Beslut om uteslutning får överklagas hos RS.

 

§ 10     FÖRENINGS TILLHÖRIGHET

 

Till förbundet ansluten förening tillhör den distrikt och det Förbundets distriktsorgan inom vars verksamhetsområde föreningens hemort är belägen.

 

 

§ 11     VERKSAMHETS - OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT  ARBETSÅR

 

Förbundet och distriktsorganens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Förbundsstyrelsen och distrikt - styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbunds- resp. distrikt - mötet påföljande år.

 

Det åligger distriktsförbund, att senast tre (3) veckor efter dess förbundsmöte till Förbundet insända uppgifter om styrelsesammansättning, ekonomisk berättelse samt revisions- och verksamhetsberättelse.

 

§ 12     STADGETOLKNING

 

I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning, eller om fall förekommer, som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte, eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen.

 

§ 13     STADGEÄNDRING

 

Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas av röstberättigad förening och av distriktsorgan senast den 31 december året före ordinarie förbundsmöte.

 

 

 

Motion skall av förbundsstyrelsen, med eget yttrande, överlämnas till förbundsmötet.

 

För bifall till stadgeändring fordras beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Ändring träder i kraft först sedan den godkänts av RS.

 

§ 14     FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

 

För Förbundets upplösning krävs beslut härom med 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett (1) års mellanrum.

 

§ 15     BESLUT - OMRÖSTNING

 

Med undantag för ärende, som anges i paragraferna 13 och 14, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Dock skall val ske med slutna röstsedlar, om röstberättigad ledamot så begär.

 

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall - i händelse av lika röstetal - lotten avgöra.

 

K O M M E N T A R

 

Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet, varmed förstås mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Om vid val flera kandidater, än det antal som skall väljas, är nominerade, avgörs valet genom relativ majoritet, vilket innebär att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda, oberoende av hur antalet röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Vid val med slutna sedlar, får sedel ej upptaga fler namn än det antal som ska väljas.

 

 

§ 16     HEDERSLEDAMOT  M.M

 

Förbunds- och distrikts - mötet får på förslag av styrelsen kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i förbundsstyrelsen resp. distrikt - styrelse.

 

Förbunds- och distrikts – styrelse får kalla enskild person till adjungerad ledamot i resp. styrelse. Ledamot som ovan, sägs ha yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.

§ 17     TJÄNSTEMANS VALBARHET

 

Tjänsteman, som är anställd hos Förbundet, eller till vars förfogande han har ställts, får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen. Motsvarande gäller tjänsteman som är anställd hos distrikt - styrelse eller till vars förfogande han har ställts.

 

Tjänsteman inom RF:s organisationer får inte vara revisor i Förbundet eller distrikt.

 

§ 18     TILLTRÄDE TILL ARRANGEMANG

 

Ledamot av Förbundets styrelse och distrikt - styrelse och inom Förbundet verksamma revisorer har fritt tillträde till av Förbundet och dess organisationer / föreningar ordnade tävlingar och uppvisningar. (se: "RF:s stadgar

§11")

 

§ 19     DELTAGANDE I MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR

 

EU/EES och utländsk medborgare som är medlem och innehar licens i förening ansluten till SBGF eller WMF äger rätt att deltaga i SBGFs mästerskapstävlingar på samtliga underlag. Endast svensk medborgare kan bli svensk mästare och erövra Riksidrottsförbundets mästerskapsmedaljer. ”Om segraren inte uppfyller kraven för att bli svensk mästare får denne ta emot SBGFs medalj.”

 

 

 

KA P I T E L  II

 

FÖRBUNDSMÖTE

 

 

§ 20 TIDPUNKT FÖR KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

 

Förbundsmötet hålls årligen, senast den 15 april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelsen till förbundsmötet sker skriftligen till distriktsorgan och föreningar senast tre (3) veckor före mötets hållande, samt kungöres i Förbundets officiella kungörelseorgan.

 

Styrelsens förslag (propositioner) verksamhetsplan och ekonomiska prioriteringar samt inkomna motioner till förbundsmötet, jämte styrelsens yttrande över motionerna, skall senast tre (3) veckor före förbundsmötet publiceras på Förbundets officiella webbplats.

 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning ska utsändas till distrikt och föreningar senast den 15 mars eller, under förbundsmötesår, senast tre (3) veckor före förbundsmötet.

 

§ 21     OMBUD

 

 

Förbundsmöte består av ombud för distriktsorgan samt ombud för föreningarna. Distrikts - ombud får endast representera ett (1) distrikt.

Föreningsombud, som innehar medlemskap i flera föreningar , får endast representera en (1) av dessa föreningar. Ledamot i förbundsstyrelse får ej vara ombud vid förbundsmötet.

 

§ 22     RÖSTRÄTT

 

 

Ombud skall, för att utöva rösträtt vid förbundsmötet, inneha vederbörlig fullmakt, utfärdad av respektive, distrikt - och föreningsstyrelse.

 

Distriktsorgan har två (2) röster vid förbundsmötet. Förening äger vid förbundsmötet en (1) röst.

Förening med fler än hundra (100) medlemmar har ytterligare en (1) röst.

 

Det åligger förening att till Förbundet för registrering anmäla anslutna medlemmar. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet.

Röstlängden skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

 

Röstlängden upptar det antal föreningar som under föregående kalenderår fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot

Förbundet och i förekommande fall, distrikt.

 

§ 23     BESLUTSMÄSSIGHET  FÖRSLAGSRÄTT - YTTRANDERÄTT

 

 

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud för röstberättigade föreningar och distriktsorgan, som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig.

 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet tillkommer ledamot av förbundsstyrelsen. Förbundets revisorer, samt röstberättigat ombud och ledamot i Förbundets kommittéer.

 

Förslagsrätt till förbundsmötet tillkommer förbundsstyrelsen samt distrikt och förening.

 

 

 

 

§ 24     FÖRSLAG TILL ÄRENDEN OCH MOTIONER ATT BEHANDLA PÅ

FÖRBUNDSMÖTET

 

 

Förslag/motioner till förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december året före ordinarie förbundsmöte.

 

§ 25           ÄRENDEN, UTMÄRKELSER vid FÖRBUNDSMÖTET

 

 

1.    Årsmötets öppnande och förbundsordförandens anförande.

2.    Utdelning av priser/utmärkelser.

3.    Fastställande av röstlängd samt granskning av ombudens fullmakter.

4.    Val av ordförande för mötet.

5.    Val av sekreterare för mötet.

6.    Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet samt tillika  fungera som rösträknare.

7.    Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.

8.    Fastställande av föredragningslista.

9.    Förbundets verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

10.  Revisionsberättelse för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12.  Fastställande av föreningarnas avgifter till förbundet.

13.  Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska prioriteringar för det kommande verksamhetsåret.

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.  Val av:

a) förbundets ordförande för en tid av ett (1) år. I tur att avgå:

b) Val av åtta (4) styrelseledamöter för en tid av ett (2) år. I tur att avgå:

16.  Val av två (2) revisorer, jämte en suppleant, för en tid av ett (1) år.

I tur att avgå:

17.  Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer.

18.  Val av fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år varav en utses till ordförande

I tur att avgå:

19.  Beslut om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet.

20.  Tävlingsfrågor för nästkommande års verksamhet.

21.  Övriga frågor enligt § 26 i förbundets stadgar.

22.  Mötets avslutande.

 

§ 26     ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTE

EJ UPPTAGNA PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN

 

 

Vid ordinarie förbundsmöte får ej förekomma andra ärenden än de, som upptagits på föredragningslistan. Sedan densamma blivit genomgången, kan dock diskussion angående frågor, som av mötet anses bör upptagas till behandling, äga rum.

 

 

§ 27     EXTRA FÖRBUNDSMÖTE

 

 

Extra förbundsmöte kan av förbundsstyrelsen utlysas när omständigheterna så påfordrar. Sådant möte skall sammankallas när revisorerna så begär, eller när minst 2/3 av Förbundets röstberättigade organisationer det påfordrar.

 

Kallelse till extra förbundsmöte jämte föredragningslista skall senast två (2) veckor före mötet översändas till distriktsorgan och föreningar.

 

Vid extra förbundsmöte får endast på föredragningslistan upptaget ärende avgöras.

 

 

 

 KA P I T E L  III

 

 

VALBEREDNING

 

§ 28     SAMMANSÄTTNING

 

Valberedningen består av ordförande och tre (3) övriga ledamöter. Ledamot i förbundsstyrelsen, som står på omval, är icke valbar.

§ 29     ÅLIGGANDEN

 

Valberedningen skall senast den 31 december året innan ordinarie förbundsmöte tillfråga dem, vilkas mandatperiod utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande perioden.

 

Senast 15 januari, det år ordinarie förbundsmöte hålls, skall valberedningen på förbundets officiella webbplats, meddela uppgift på dem som står på tur att avgå och namnen på dem som icke önskar bli omvalda.

 

§ 30     FÖRSLAGSRÄTT

 

Distriktsorgan och föreningar får senast 15 februari det år ordinarie förbundsmöte hålls, till valberedningen avge förslag på person för valen under § 25-punkterna 15-16.

 

Efter utgången av denna tid, dock senast den 15 mars det år ordinarie förbundsmöte hålls skall genom valberedningens försorg beredningens förslag, jämte uppgift på samtliga föreslagna personer, publiceras på förbundets officiella webbplats.

 

§ 31     KANDIDATNOMINERING

 

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande ett och vart av de förslag som ska förekomma enligt § 25-punkterna 15-16.

 

§ 32     SAMMANTRÄDEN

 

Valberedning sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelsen utgått senast en (1)

vecka före sammanträdet till ledamöterna och då minst två (2) ledamöter är närvarande.

 

KAPITEL I V

 

REVISOR OCH REVISION

 

§ 33     REVISION

 

Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras av två (2) revisorer, varav minst en (1) är av

Kommerskollegium auktoriserad eller godkänd.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15 februari. Handlingarna skall, efter verkställd revision, jämte revisionsberättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast

den 5 mars.

 

 

KAPITEL V

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN

 

§ 34     SAMMANSÄTTNING

 

Förbundsstyrelsen - som är Förbundets högsta beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat - består av förbundsordförande, vilken tillika är förbundsstyrelsens ordförande, samt det övriga antal ledamöter, som förbundsmötet bestämt.

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, samt tillsätter de övriga funktionärer som anses vara nödvändiga.

 

§ 35     SAMMANTRÄDEN - KALLELSE - BESLUTSMÄSSIGHET

 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller när styrelsen därom har beslutat, eller på framställning av minst tre (3) styrelseledamöter.

 

Kallelsen utsändes minst 14 dagar före sammanträde. Styrelseledamot bör i händelse av förhinder snarast anmäla detta.

 

Styrelsen är beslutsmässig, då efter kallelse minst hälften av ledamöterna är närvarande och deltar i besluten. Ledamot får ej rösta genom fullmakt.

 

Om styrelsens ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller genom telefonsammanträde.

 

Beslut skall anmälas vid närmast följande sammanträde.

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt på verkställande utskottet (VU) eller på kommitté som tillsatts för särskild uppgift.

 

§ 36     VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

 

 

Förbundsstyrelsen utser inom sig verkställande utskott (VU), bestående av ordförande samt det antal ledamöter, som styrelsen finner nödvändigt.

 

VU sammanträder på kallelse av ordförande.

 

 

§ 37     STYRELSENS ÅLIGGANDE I ÖVRIGT

 

 

Styrelsen åligger bland annat att:

 

1.             Verka för bangolfens sunda utveckling inom Sverige, samt att gentemot utlandet tillvarata Förbundets intressen och företräda svensk bangolfidrott

 

2.             Övervaka efterlevnaden av RF:s, EMF:s och WMF:s och Förbundets stadgar, samt i vederbörlig ordning utfärdade tävlingsbestämmelser och regler.

 

3.             Handha och ansvara för Förbundets medel och material, samt upprätta Förbundets inkomst- och utgiftsstat samt verksamhetsplan.

 

4.             Ombesörja kallelse till förbundsmöte, bereda ärenden som skall förekomma på sådant möte och tillse att mötets beslut verkställs.

 

5.             Föra protokoll vid sina sammanträden och tillställa distriktsorganen besluten.

 

 

6.             Utse arrangör (er) för Förbundets mästerskapstävlingar och gemensamt svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsbestämmelser.

 

Vidare att godkänna internationella och nationella tävlingar.

 

7.             Enligt RF:s utfärdade anvisningar pröva och avgöra frågan om upptagning av förening som medlem i

Förbundet och om uteslutning av förening.

 

8.             Fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.

 

9.             På begäran av RS avge yttrande till Förbundet remitterade ärenden, samt lämna de uppgifter som krävs för RF:s stadgeenliga uppgifter.

 

10.           Att utse erforderligt antal kommittéer, samt ledamöter ingående i kommittéerna.

 

 

§ 38     KOMMITTÉER

 

 

Förbundsstyrelsen fastställer i särskild instruktion, eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som tillkommer kommitté.

 

§ 39     KOMMITTÉS ÅLIGGANDE

 

 

Varje kommitté upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår.

 

Budgeten och planen inges till förbundsstyrelsen för godkännande, på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör

de ändringar i budgeten och planen, vilka bedöms vara nödvändiga med hänsyn till Förbundets åtaganden i olika hänseenden, Förbundets ekonomiska ställning eller med den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

 

§ 40     PRÖVNINGSRÄTT

 

 

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt i ärende enligt kapitel 13 och 14 i RF:s stadgar

 

Med stöd av 87 paragrafen, första stycket i RF:s stadgar, förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärende om förseelse, begången vid SM, av Förbundet anordnad tävling eller internationell- och nationell tävling.

 

Styrelsen får enligt paragraf 87, tredje stycket i RF:s stadgar, överlämna sin bestraffningsrätt till något av sina organ.

 

§ 41     TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 

 

Förbundet upprättar vederbörliga tävlingsbestämmelser och har att tillämpa och övervaka att gällande bestämmelser efterlevs.

Uppdaterad: 05 MAJ 2017 10:35 Skribent: Jan-Åke Persson
Epost: This is a mailto link

SAMARBETSPARTNERS

TIDNINGEN BANGOLF

som interaktiv pdf 
Klicka på omslaget för att läsa

Extramaterial.
Foton från Inomhus-SM, Svenska Cupen, 3-manna och Tjejfemman
samt Årsberättelsen i pdf format
Läs äldre nummer av tidningen här
ANSLAGSTAVLAN
_________________ 

Waypoint Be your brand button

HCP-Online 190

Facebook 190

Camera 190

GAMMAL FOTOSIDA

Yotube.190

Vimeo logo

SISU

RB_puff_170

 

 

 

 

 

 

 

 besöksräknare 

besöksräknare

Postadress:
Svenska Bangolfförbundet
Södra Kringelvägen 4
281 33 Hässleholm

Besöksadress:
Södra Kringelvägen 4
281 33 Hässleholm

Kontakt:
Tel: 045116180
E-post: This is a mailto link

Se all info