Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Östsvenska Bangolfförbundet

Kap 1 Allmänna bestämmelser

§1 Uppgift

Östsvenska Bangolfförbundet - (ÖSBGF) - Regionen - skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bangolfförbundets stadgar, såsom Svenska Bangolfförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

§2 Sammansättning

ÖSBGF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bangolfförbundet och som har sin hemort inom ÖSBGF:s verksamhetsområde.

§3 Verksamhetsområde

ÖSBGF:s verksamhet utövas inom Regionen, enligt §2 ovan, som enligt Svenska Bangolfförbundets stadgar omfattar ÖSBGF:s verksamhetsområde.

§4 Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av Regionmöte och skall godkännas av Svenska Bangolfförbundet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

§5 Beslutande organ

Regionens beslutande organ är Regionmötet, extra Regionmöte och Regionstyrelsen. Regionstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom Regionstyrelsens arbetsområde.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår

Regionens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den
1/1 - 31/12.

§7 Sammansättning av styrelse m.m.

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. Styrelsen bör ha representanter från varje landskap inom Regionens verksamhetsområde.

§8 Förbundets upplösning

För förbundets upplösning krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst 6 månaders mellanrum.

Kap 2 Regionmöte

§9 Sammansättning och beslutmässighet

Regionmötet och extra Regionmöte är Regionens högsta beslutande organ. Regionmöte består av ombud för Regionens föreningar. Förening skall utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av Regionstyrelsen. Regionmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötets beslut.

§10 Yttrande- och förslagsrätt m.m.

Yttrande- och förslagsrätt vid Regionmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av Regionstyrelsen, Regionens revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, Regionens arbetstagare och mötets enhälliga samtycke annan närvarande. Vid Regionmöte får representanter för föreningar inom RF-distriktet närvara.

§11 Kallelse m.m.

Regionmötet hålls årligen före utgången av mars månad på dag, som Regionstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av Regionstyrelsen genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SF:s eget kungörelseorgan senast 1 månad före mötet  eller genom brev till föreningarna senast 1 månad före mötet.
Föredragningslista för mötet, jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, Regionstyrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§12 Rösträtt

Rösträtten vid Regionmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden den 1/1 - 31/12.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31/12 har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Bangolfförbundet samt de förpliktelser mot Regionen som kan ha bestämts av Regionmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts Regionen.
Varje röstberättigad förening har en röst. Därutöver har förening, med mer än 100 medlemmar, ytterligare en röst. En förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

§13 Ärenden vid Regionmötet

  1) Årsmötets öppnande
  2) Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
      grundval av den röstlängd som Regionstyrelsen har upprättat för Regionen.
  3) Fastställande av föredragningslista för mötet.
  4) Fråga om mötets behöriga utlysande.
  5) Val av ordförande för mötet.
  6) Val av sekreterare för mötet.
  7) Val av protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare.
  8) Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
    a) Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 - 31/12,
    b) Regionstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 – 31/12,
    c) Regionens revisorers berättelse för samma tid.
  9) Fråga om ansvarsfrihet för Regionstyrelsens förvaltning.
10) Val av ordförande i Regionen, tillika ordförande i Regionstyrelsen för en
      tid av 1 år.
11) Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år. Om en helt ny
      styrelse väljs på Regionmötet, skall mandatperioden för den andra halvan
      vara 1 år.
12) Val av 2 revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska
      verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Regionen för en tid av 1 år.
13) Val av 3 ledamöter varav en sammankallande, i valberedningen för en tid
      av 1 år.
14) Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska
      Bangolfförbundets årsmöte.
15) Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.
16) Behandling av förslag till Regionens verksamhetsplan samt fastställande
      av årsavgift till Regionen.
17) Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i
      §14 samt av Regionstyrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast
      avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
18) Övriga frågor (ej beslut).
19) Årsmötets avslutning.
      Ledamot eller suppleant Regionstyrelsen är inte valbar som revisor eller
      revisorsuppleant i Regionen. Arbetstagares valbarhet regleras i RF:s
      stadgar

§14 Förslag till ärenden att behandlas vid Regionmötet

Förslag till ärende att behandlas vid Regionmötet skall vara Regionstyrelsen tillhanda senast 31/12. Rätt att inge förslag tillkommer Regionen tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§15 Extra Regionmöte

Regionstyrelsen får sammankalla extra Regionmöte. Sådant möte skall även sammankallas när revisorerna så begär eller när minst 2/3 av förbundets röstberättigade föreningar så påfordrar. Sådant möte får inte äga rum under tid
då DF-möte pågår. Vid extra Regionmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översändes till 
ombuden senast sju dagar före mötet.

Kap 3 Regionstyrelsen

§16 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

Regionstyrelsen är, när Regionmöte inte är samlat, Regionens beslutande organ. Regionstyrelsen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter, valda enligt §7 och § 13 punkterna 10 och 11.
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt tillsätter sekreterare.
Regionstyrelsen utser inom sig VU, bör vara ordföranden, kassör och
sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

§17 Åligganden

Regionstyrelsen skall:
  1) Verkställa Regionmötets beslut.
  2) Tillsätta erforderligt antal arbetsgrupper / kommittéer för förberedelse av
      specifika frågor.
  3) Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och
      övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.

  4) Handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och
      bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata
  5) specialidrottens intressen.
  6) Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s
      bestämmelser.
  7) Handha och ansvara för Regionens medel.
  8) Bereda ärenden, som skall föreläggas Regionmöte.
  9) Förelägga Regionmötet förslag till Regionens verksamhetsplan.
10) Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SF-styrelse och
      DF-styrelse med upplysningar och yttranden.
11) Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RF:s stadgar.
12) Bestämma om organisationen av tjänster vid Regionens kansli samt i
      förekommande fall anställa Regionarbetstagare.
13) Föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i 
      övrigt.

§18 Arbetsår

Regionstyrelsens arbetsår om fattar tiden från Regionmötet till och med nästkommande Regionmöte.

Kap 4 Revisorer, revision

§19 Revisorer och revision

Regionens revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt kap. 18, §42 i RF:s stadgar, skall granska Regionstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar över1ämnas till revisorerna senast en månad före Regionmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kap 5 Valberedning

§20 Sammansättning m.m.

Valberedningen består av ordföranden och 2 övriga ledamöter valda av Regionmötet. Valberedningens ledamöter bör bestå av både kvinnor och män och skall representera samtliga landskap inom Regionens verksamhetsområde. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så påkallar.

§21 Åligganden

Valberedningen skall senast 8 veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid kommande Regionmötet, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 6 veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på de som står i tur att avgå.

§22 Förslagsrätt

Föreningar får senast 4 veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 10-11 i §13.
Valberedningen skall senast 2 veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

§23 Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid Regionmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 10-12 i §13.

Uppdaterad: 13 MAJ 2019 10:23 Skribent: Clas Nordlander

TIDNINGEN BANGOLF

som interaktiv pdf 
Klicka på omslaget för att läsa

Omslag Bangolf Nr 3.pngExtramaterial.
Intervjuer med Mikael Poduschkin och livestreaming från finalvarvet på tourtävlingen i Haga.
Läs äldre nummer av tidningen här
ANSLAGSTAVLAN
_________________ 

Waypoint Be your brand button

HCP-Online 190

Facebook 190

Camera 190

GAMMAL FOTOSIDA

Yotube.190

Vimeo logo

SISU

RB_puff_170

 

 

 

 

 

 

 

 besöksräknare 

besöksräknare

Postadress:
Östsvenska Bangolfförbundet
C/O Anders Schedin, Skogsbacken 30
172 41 Sundbyberg

Kontakt:
Tel: 0701090712
E-post: [saknas] Information

Se all info

Outlook-rjrqmpbr.png