Innehållsförteckning  & förkortningar

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 SAMMANSTÄLLNING
§ 2 FÖRBUNDETS ÅLIGGANDEN
§ 3 UPPGIFTER OCH MÅL
§ 4 TILLHÖRIGHET
§ 5 BESLUTANDE ORGAN
§ 6 DISTRIKTSORGAN
§ 7 DISTRIKTENS ÅLIGGANDEN
§ 8 MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET
§ 9 FÖRENINGS ÅLIGGANDEN
§ 10 ÅRSAVGIFT
§ 11 UTTRÄDE

§ 12 UTESLUTNINGAR
§ 13 VERKSAMHETS – OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR
§ 14 STADGETOLKNING
§ 15 STADGEÄNDRING
§ 16 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
§ 17 BESLUT – OMRÖSTNING
§ 18 HEDERSLEDAMOT M.M.
§ 19 TJÄNSTEMANS VALBARHET
§ 20 TILLTRÄDE TILL ARRANGEMANG
§ 21 DELTAGANDE I MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
§ 22 MÄSTERSKAPSTECKEN

KAPITEL II
FÖRBUNDSMÖTE

KAPITEL III
VALBEREDNING

§ 23 TIDPUNKT FÖR KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE
§ 24 OMBUD
§ 25 RÖSTRÄTT
§ 26 BESLUTSMÄSSIGHET, FÖRSLAGSRÄTT – YTTRANDERÄTT
§ 27 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN (MOTIONER) ATT BEHANDLA PÅ FÖRBUNDSMÖTET
§ 28 ÄRENDEN, UTMÄRKELSER vid FÖRBUNDSMÖTET
§ 29 ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTE EJ UPPTAGNA PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 30 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE

§ 31 SAMMANSÄTTNING
§ 32 ÅLIGGANDEN
§ 33 FÖRSLAGSRÄTT
§ 34 KANDIDATNOMINERING
§ 35 SAMMANTRÄDEN

KAPITEL IV
REVISOR OCH REVISION

KAPITEL V
FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 36 REVISION

§ 37 SAMMANSÄTTNING
§ 38 SAMMANTRÄDEN – KALLELSE – BESLUTSMÄSSIGHET
§ 39 STYRELSENS ÅLIGGANDEN I ÖVRIGT
§ 40 KOMMITTÉER
§ 41 KOMMITTÉS ÅLIGGANDEN
§ 42 PRÖVNINGSRÄTT
§ 43 TÄVLINGSBESTÄMMELSER
§ 44 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

FÖRKORTNINGAR

Förenta nationerna FN
World Minigolf Sport Federation WMF
European Minigolf Sport Federation EMF
Sveriges Riksidrottsförbund RF
Distriktsidrottsförbund RF-SISU distrikt
Riksidrottsstyrelsen RS
Riksidrottsnämnden RIN
Specialidrottsförbund SF
Specialidrottsdistriktsförbund SDF
Dopingkommissionen DopK
Dopingnämnden DoN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1   SAMMANSTÄLLNING

Svenska Bangolfförbundet – i dessa stadgar kallat Förbundet – som bildades 29 juli 1937, består av de föreningar som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet.

§ 2   FÖRBUNDETS ÅLIGGANDEN

Enligt Riksidrottsförbundets (nedan RF) stadgar 11 kap 4 § åläggs Förbundet att:

1. Bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén.

2. Enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om upptagning av ny förening samt uteslutning av förening

3. Till RS insända beslutad ändring av Förbundets stadgar och tävlingsregler.

4. I sina stadgar och i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar. Punkten träder ikraft den 1 juni 2021.

5. Aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom Förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet.

6. På begäran av RS, RIN, Idrottsombudsmannen, DoN eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden.

7. Snarast underrätta DopK om det av internationella specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt har underrättats om en misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid utredning av sådan misstanke.

8. Utöva prövningsrätt i ärenden enligt i RF:s stadgar 14 och 15 kapitlet samt iaktta SF:s skyldigheter enligt Idrottens Antidopingreglemente och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

9. I förekommande fall fastställa normalstadgar för SDF.

10. Fortlöpande till RF anmäla föreningar avförda från medlemsförteckningen.

11. Till RF insända de uppgifter avseende Förbundets medlemsföreningar som RS har bestämt.

12. Upprätta röstlängd för SF- och SDF-möten att gälla för den tid som anges i Förbundets stadgar.

13. Årligen senast sex månader efter räkenskapsårets slut till RF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut och årsmötesprotokoll.

14. I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

§ 3    UPPGIFTER OCH MÅL

Förbundets uppgift är, i enighet med antaget visionsdokument, att främja bangolfidrottens utveckling och utbredning.

Bangolfen ska inriktas på att utveckla individen positivt, såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende.

Bangolfen ska vidare utformas och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Bangolf skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

§ 4   TILLHÖRIGHET

Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), European Minigolfsport Federation (EMF) samt World Minigolfsport Federation (WMF).

 

Förbundet skall följa RF:s, EMF:s och WMF:s stadgar och regler.

§ 5    BESLUTANDE ORGAN

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

§ 6    DISTRIKTSORGAN

Förbundets regionala organ, distriktsorgan, är specialidrottsdistriktsförbund (SDF). SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Förbundet och har sin hemvist inom SDF:s geografiska område.

 

Distriktsorgan ska i fråga om administration omfatta minst ett (1) RF-SISU distriktområde.

Distriktsorganen benämns och indelas enligt följande:

Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar: Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings län,

 

Västsvenska Bangolfförbundet omfattar: Västra Götalands län och Hallands län,

 

Mellansvenska Bangolfförbundet omfattar: Värmlands län, Örebro län, Södermanlands län, Östergötlands län samt Södertälje kommun i Stockholms län,

 

Östsvenska Bangolfförbundet omfattar: Uppsala län, Gotlands län och Stockholms län,

 

Bergslagens Bangolfförbund omfattar: Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun i Uppsala län, samt

 

Nordsvenska Bangolfförbundet omfattar: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, och Norrbottens län.

 

§ 7    DISTRIKTENS ÅLIGGANDEN

SDF ska

1. Följa Förbundets stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan samt RF:s stadgar. Ändring av eller tillägg till SDF-stadgar beslutas av SDF-möte och ska för att äga giltighet godkännas av Förbundet.
2. På begäran av RS eller Förbundet eller RF-SISU distriktsstyrelse ställa distriktets handlingar till förfogande, samt lämna in, av dessa organ begärda uppgifter.
3. Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra distriktsmöten och styrelsens sammanträden.
4. Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
5. I sin styrelse och valberedning ha såväl kvinnor som män, samt verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
6. På begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden.
7. Varje kalenderår senast en (1) månad efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte hos Förbundet registrera namn och kontaktuppgifter för distriktets styrelseledamöter samt firmatecknare och sända in verksamhets-, förvaltnings- (resultat- och balansrapport) och revisionsberättelser.
8. I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom distriktet, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
9. I sina beslut beakta barn- och ungdomsperspektivet samt följa FN:s barnkonvention.

§ 8   MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET

Ideell förening, som vill bli medlem i Förbundet, ska skriftligen ansöka härom hos förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara åtföljd av föreningens stadgar. Förbundsstyrelsen prövar och avgör ärendet efter hörande av Distrikt.

 

För förenings anslutning krävs att dess stadgar inte innebär principiella avsteg från RF:s normalstadgar för föreningar, och att föreningen betalat de avgifter som Förbundet i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

 

Ansökan om medlemskap får ej bifallas förrän Riksidrottsstyrelsen (RS) godkänt föreningens namn. Medlemskap i Förbundet innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och RF-SISU distrikt, inom vars geografiska område föreningens hemort är belägen.

 

För bibehållande av medlemskap i Förbundet ska förening på av förbundsstyrelsen bestämd tid erlägga den, enligt paragraf 10 nedan, fastställda årsavgiften, samt senast en månad efter förenings årsmöte insända verksamhets-, förvaltningsberättelse- (resultat- och balansrapport) och revisionsberättelse.

§ 9    FÖRENINGS ÅLIGGANDEN

Förening ska:

1. Följa Förbundets stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan samt RF:s stadgar.
2. Årligen betala medlemsavgift och avge rapporter enligt Förbundets stadgar.
3. I sina beslut beakta barn- och ungdomsperspektivet samt följa FN:s barnkonvention.
4. På begäran av RS eller Förbundet eller SDF eller RF-SISU distriktsstyrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna in, av dessa organ begärda uppgifter.
5. Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
6. Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
7. Förening ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
8. På begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden.
9. Varje kalenderår senast en (1) månad efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte hos Förbundet registrera namn och kontaktuppgifter för föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare och sända in verksamhets-, förvaltnings- (resultat- och balansrapport) och revisionsberättelser.
10. I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

 

§ 10    ÅRSAVGIFT

Årsavgift fastställs av förbundsmöte eller extra förbundsmöte.

§ 11    UTTRÄDE

Förening som önskar utträde ur Förbundet, ska göra en skriftlig anmälan härom till förbundsstyrelsen. Till anmälan ska föreningen bifoga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet fattades.

 

Förening som ej erlagt sin årsavgift till Förbundet under två år, får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet.

§ 12    UTESLUTNING

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening av förbundsstyrelsen uteslutas, om den – oaktat påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar, eller påtagligt motarbetar Förbundets intressen.

 

Förening får också uteslutas om den inte uppfyller villkoren i RF:s stadgar kap 8 § 1 eller om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som fattats av RF, Förbundet, SDF eller RF-SISU distrikt eller annars påtagligt motarbetat Förbundets intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.

 

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i RF:s stadgar, för närvarande, 15 kapitlet.

§ 13    VERKSAMHETS – OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR

Förbundet och distriktsorganens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbunds- respektive distriktsmötet till motsvarande möten påföljande år.

§ 14    STADGETOLKNING

I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning, eller om fall förekommer, som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte, eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen.

§ 15    STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas av röstberättigad förening och av distriktsorgan senast den 31 december året före ordinarie förbundsmöte.

 

Motion ska av förbundsstyrelsen, med eget yttrande, överlämnas till förbundsmötet.

 

För bifall till stadgeändring fordras beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Ändring träder i kraft direkt efter beslut eller på angiven tidpunkt.

 

§ 16    FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

För Förbundets upplösning krävs beslut härom med 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett (1) års mellanrum.

§ 17    BESLUT – OMRÖSTNING

Med undantag för ärende, som anges i paragraferna 14 och 15, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

 

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna röstsedlar, om röstberättigad ledamot så begär.

 

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om hen är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska – i händelse av lika röstetal – lotten avgöra.

KOMMENTAR

Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet, varmed förstås mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Om vid val flera kandidater, än det antal som ska väljas, är nominerade, avgörs valet genom relativ majoritet, vilket innebär att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda, oberoende av hur antalet röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Vid val med slutna sedlar, får sedel ej ta upp fler namn än det antal som ska väljas.

§ 18    HEDERSLEDAMOT M.M.

Förbunds- och distriktsmötet får på förslag av styrelsen utse enskild person till hedersordförande eller hedersledamot i vederbörande organisations styrelse. Sådan ledamot får adjungeras till styrelsen.

 

Förbunds- och distriktsstyrelse får utse enskild person till adjungerad ledamot i respektive styrelse. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 19    TJÄNSTEPERSONS VALBARHET

Tjänsteperson, som är anställd hos Förbundet, eller till vars förfogande hen har ställts, får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen. Motsvarande gäller tjänsteperson som är anställd hos distriktsstyrelse eller till vars förfogande hen har ställts.

 

Tjänsteperson inom RF:s organisationer får inte vara revisor i Förbundet eller distrikt.

§ 20    TILLTRÄDE TILL ARRANGEMANG

 

Ledamot av Förbundets styrelse och distriktsstyrelse och inom Förbundet verksamma revisorer har fritt tillträde till av Förbundet och dess organisationer / föreningar ordnade tävlingar och uppvisningar. (jmf. RF:s stadgar 3 kap 6 §). Häri ingår inte startavgifter för tävlingar.

§ 21    DELTAGANDE I MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR

EU/EES och utländsk medborgare som är medlem och innehar licens i förening ansluten till Förbundet eller WMF äger rätt att delta i Förbundets mästerskapstävlingar på samtliga underlag.

§ 22    MÄSTERSKAPSTECKEN

RF:s mästerskapstecken får delas ut i av SBGF anordnat svenskt mästerskap, vilket benämns SM. Förutsättningar är, enligt RF:s stadgar 12 kap. 2 §, att minst två tävlande i aktuell klass respektive minst två lag. Undantag utgörs av att om deltagare i lag är medlemmar i olika föreningar utdelas inte mästerskapstecken till laget utan endast miniatyrtecken till deltagarna i laget.

 

Förbundets mästerskapsplakett delas ut vid övriga mästerskapsarrangemang.
Behöriga utländska deltagare får ta emot RF:s mästerskapstecken och Förbundets mästerskapsplakett.

KAPITEL  I I
FÖRBUNDSMÖTE

§ 23    TIDPUNKT FÖR KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Förbundsmötet hålls årligen, senast den 15 april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelsen till förbundsmötet sker skriftligen till distriktsorgan och föreningar senast tre (3) veckor före mötets hållande, samt annonseras på Förbundets hemsida.

 

Styrelsens förslag (propositioner), verksamhetsplan och ekonomiska prioriteringar samt inkomna motioner till förbundsmötet, jämte styrelsens yttrande över motionerna, ska senast tre (3) veckor före förbundsmötet publiceras på Förbundets hemsida.

 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning ska sändas till distrikt och föreningar senast den 15 mars.

§ 24    OMBUD

Förbundsmöte består av ombud för distriktsorgan samt ombud för föreningarna. Distriktsombud får endast representera ett (1) distrikt.

 

Föreningsombud, som innehar medlemskap i flera föreningar, får endast representera en (1) av dessa föreningar. Ledamot i förbundsstyrelsen får ej vara ombud vid förbundsmöte.

§ 25 RÖSTRÄTT

Ombud ska, för att utöva rösträtt vid förbundsmötet, inneha vederbörlig fullmakt, utfärdad av respektive, distrikts – och föreningsstyrelse. Distriktsorgan har två (2) röster vid förbundsmötet. Förening äger vid förbundsmötet en (1) röst. Förening med fler än etthundra (100) medlemmar har ytterligare en (1) röst.

 

Det åligger förening att till Förbundet för registrering anmäla anslutna medlemmar. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet.

 

Röstlängden skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

 

Röstlängden upptar det antal föreningar som under föregående kalenderår fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet och i förekommande fall, distrikt.

§ 26    BESLUTSMÄSSIGHET, FÖRSLAGSRÄTT – YTTRANDERÄTT

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud för röstberättigade föreningar och distriktsorgan, som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig.

 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet tillkommer ledamot av förbundsstyrelsen, Förbundets revisorer, samt röstberättigat ombud och ledamot i Förbundets kommittéer.

 

Förslagsrätt till förbundsmötet tillkommer även förbundsstyrelsen samt distrikt och förening.

§ 27    FÖRSLAG TILL ÄRENDEN (MOTIONER) ATT BEHANDLA PÅ FÖRBUNDSMÖTET

Förslag till ärenden (motioner) till förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december året före ordinarie förbundsmöte. Rätt att ge in förslag tillkommer distrikt och deras medlemsföreningar. Berört distrikt ska yttra sig över förslag från sina medlemsföreningar inom en (1) månad. Förslag ska föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.

§ 28    ÄRENDEN, UTMÄRKELSER vid FÖRBUNDSMÖTET

1.    Årsmötets öppnande och förbundsordförandens anförande.

 

2.    Utdelning av priser/utmärkelser.

 

3.    Fastställande av röstlängd samt granskning av ombudens fullmakter.

 

4.    Val av ordförande för mötet.

 

5.    Val av sekreterare för mötet.

 

6.    Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet samt tillika fungera som rösträknare.

 

7.    Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.

 

8.    Fastställande av föredragningslista.

 

9.    Förbundets verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

10.  Revisionsberättelse för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.

 

12.  Fastställande av föreningarnas avgifter till förbundet.

 

13.  Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska prioriteringar för det kommande verksamhetsåret.

 

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

15.  Val av:

 

a) förbundets ordförande för en tid av ett (1) år.

 

I tur att avgå:

 

b) Val av fyra (4) styrelseledamöter för en tid av två (2) år.

 

 I tur att avgå:

 

16.  Val av två (2) revisorer, jämte en suppleant, för en tid av ett (1) år.

 

I tur att avgå:

 

17. Val av fyra (4) ledamöter i disciplinnämnd för en tid av ett (1) år varav en utses till ordförande

 

18.  Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer.

 

19.  Val av fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år varav en utses till ordförande

 

I tur att avgå:

 

20.  Beslut om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet.

 

21.  Tävlingsfrågor för nästkommande år.

 

22.  Övriga frågor enligt § 29 i förbundets stadgar.

 

23.  Mötets avslutande.

§ 29    ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTE EJ UPPTAGNA PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN

Vid ordinarie förbundsmöte får det inte förekomma andra ärenden än de, som tagits upp på föredragningslistan. Sedan densamma blivit genomgången, kan dock diskussion angående frågor, som av mötet anses bör tas upp, äga rum.

§ 30    EXTRA FÖRBUNDSMÖTE

Extra förbundsmöte kan av förbundsstyrelsen utlysas när omständigheterna så påfordrar. Sådant möte ska sammankallas när revisorerna så begär, eller när minst 2/3 av Förbundets röstberättigade organisationer det påfordrar.

 

Kallelse till extra förbundsmöte jämte föredragningslista ska senast två (2) veckor före mötet översändas till distriktsorgan och föreningar.

 

Vid extra förbundsmöte får endast på föredragningslistan upptaget ärende avgöras.

KAPITEL  III
VALBEREDNING

§ 31    SAMMANSÄTTNING

Valberedningen ska bestå av hälften kvinnor och hälften män. Förbundets valberedning består av ordförande och tre (3) övriga ledamöter. Ledamot i förbundsstyrelsen, som står på omval, är icke valbar.

 

Ändringen avseende könsfördelning ska vara genomförd till den 1 juni 2021.

§ 32    ÅLIGGANDEN

Valberedningen ska senast den 31 december tillfråga dem, vilkas mandatperiod utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande perioden.

 

Senast den 15 januari, ska valberedningen på förbundets officiella webbplats, meddela uppgift på dem som står på tur att avgå och namnen på dem som icke önskar bli omvalda.

§ 33    FÖRSLAGSRÄTT

Distriktsorgan och föreningar får senast den 15 februari till valberedningen avge förslag på person för valen under § 28-punkterna 15–17.

 

Efter utgången av denna tid, dock senast den 15 mars, ska genom valberedningens försorg, beredningens förslag, jämte uppgift på samtliga föreslagna personer, publiceras på förbundets officiella webbplats.

§ 34    KANDIDATNOMINERING

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande
ett och vart av de förslag som ska förekomma enligt § 28-punkterna 15–17.

§ 35    SAMMANTRÄDEN

Valberedning sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelsen utgått senast en (1) vecka före sammanträdet till ledamöterna och då minst två (2) ledamöter är närvarande.

KAPITEL IV
REVISOR OCH REVISION

 § 36    REVISION

Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras av två (2) revisorer, varav minst en (1) är av Kommerskollegium auktoriserad eller godkänd.

 

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15 februari. Handlingarna ska, efter verkställd revision, jämte revisionsberättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 mars.

 

Revisorerna ska samtidigt tillställa RF en kopia av originalhandlingen av årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och revisionsrapport.

KAPITEL V
FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 37    SAMMANSÄTTNING

Förbundsstyrelsen – som är Förbundets högsta beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat – består av förbundsordförande, vilken tillika är förbundsstyrelsens ordförande, samt det övriga antal ledamöter, som förbundsmötet bestämt.

 

Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män varav ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga (ordföranden ej inräknad) ledamöter. Detta ska vara genomfört till den 1 juni 2021.

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, samt tillsätter de övriga funktionärer som anses vara nödvändiga, bland annat enligt WMF:s rekommendationer avseende vice ordföranden.

 

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse ett verkställande utskott (VU) bestående av ordförande samt det antal ledamöter som styrelsen finner nödvändigt. VU sammanträder på kallelse av ordförande.

§ 38   SAMMANTRÄDEN – KALLELSE – BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller när styrelsen därom har beslutat, eller på framställning av minst tre (3) styrelseledamöter.

 

Kallelsen utsändes minst 14 dagar före sammanträde. Styrelseledamot bör i händelse av förhinder snarast anmäla detta.

 

Styrelsen är beslutsmässig, då efter kallelse minst hälften av ledamöterna är närvarande och deltar i besluten. Ledamot får ej rösta genom fullmakt.

 

Om styrelsens ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller genom telefonsammanträde.

 

Beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde.

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt på verkställande utskottet (VU) eller på kommitté som tillsatts för särskild uppgift.

 

§ 39    STYRELSENS ÅLIGGANDEN I ÖVRIGT

Det åligger styrelsen bland annat att:

1. Verka för bangolfens sunda utveckling inom Sverige, samt att gentemot utlandet ta tillvara
Förbundets intressen och företräda svensk bangolfidrott.

2. Övervaka efterlevnaden av RF:s, EMF:s och WMF:s och Förbundets stadgar, samt i vederbörlig
ordning utfärdade tävlingsbestämmelser och regler.

3. Handha och ansvara för Förbundets medel och material, samt upprätta Förbundets inkomst- och
utgiftsstat samt verksamhetsplan.

4. Ombesörja kallelse till förbundsmöte, bereda ärenden som ska förekomma på sådant möte och
tillse att mötets beslut verkställs.

5. I sina beslut beakta barn- och ungdomsperspektivet samt följa FN:s barnkonvention.

6. Föra protokoll vid sina sammanträden och tillställa distriktsorganen besluten.

7. Utse arrangör (er) för Förbundets mästerskapstävlingar och gemensamt svara för deras
genomförande enligt gällande tävlingsbestämmelser. Vidare att godkänna internationella och
nationella tävlingar.

8. Enligt RF:s utfärdade anvisningar pröva och avgöra frågan om upptagning av förening som medlem
i Förbundet och om uteslutning av förening.

9. Fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.

10. På begäran av RS avge yttrande till Förbundet remitterade ärenden, samt lämna de uppgifter
som krävs för RF:s stadgeenliga uppgifter.

11. Att utse erforderligt antal kommittéer, samt ledamöter ingående i kommittéerna.

§ 41    KOMMITTÉS ÅLIGGANDEN

Varje kommitté upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår.

Budgeten och planen inges till förbundsstyrelsen för godkännande, på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen, vilka bedöms vara nödvändiga med hänsyn till Förbundets åtaganden i olika hänseenden, Förbundets ekonomiska ställning eller med den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

§ 42    PRÖVNINGSRÄTT

Prövningsrätt i ärende enligt kapitel 13 och 14 i RF:s stadgar handläggs enligt nedan.

 

Inom Förbundet väljs, på förbundsmötet, en disciplinnämnd som är Förbundets första instans för handläggning av bestraffningsärenden.

 

Anmälningar om allvarliga kränkningar enligt RF:s stadgar 14 kap. 2 § punkt 8, samt förseelser enligt Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet ska som första instans handläggas av förbundsstyrelsen. Bestraffningsärenden enligt Idrottens Antidopingreglemente handläggs enligt RF:s stadgar 13 kap. 6 § andra stycket av DoN som första instans.

§ 43    TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Förbundet upprättar vederbörliga tävlingsbestämmelser och har att tillämpa och övervaka att gällande bestämmelser efterlevs.

§ 44    DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Förening bestämmer förutsättningarna för medlemmars deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs Förbundets godkännande.