HUR BILDAR MAN EN FÖRENING?

Bilda förening

 1. Kalla till bildandemöte

  Börja med att låta allmänheten få veta att det finns intresse för att starta en bangolfklubb. Uppmana intresserade att komma till en bildandemöte och ange tid och plats för denna. Det kan också vara bra att informera press och lokalradio om det nyvaknade bangolfintresset.

 2. Bildandemötet
  Syftet med ett bildandemöte är att alla intresserade ska få tillfälle att träffas, prata, komma med idéer och förslag vad gäller klubbens verksamhet och finansiering mm. Bildandemötet bör mynna ut i att en interimstyrelse utses. Denna styrelse arbetar fram till dess att årsmötet har valt en ordinarie styrelse.Vid detta möte bör en närvaroförteckning upprättas, en föredragningslista följas och mötet bör protokollföras. 

   Föredragningslistan bör ta upp minst följande punkter:

  1. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd

  2. Val av mötesordförande

  3. Val av protokollsekreterare

  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

  5. Fastställande av föredragningslista för mötet

  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas, ja/nej)

  7. Fastställande av stadgar för föreningen

  8. Fastställande av namn på föreningen

  9. Beslut om medlemsavgiftens storlek

  10. Val av interimstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter fram till det första ordinarie årsmötet)

  11. Beslut om ansökan om medlemskap i SF (Svenska Bangolfförbundet)

  Interimstyrelsens uppgift är nu att :

  • Ta ansvaret för skötseln av föreningen.

  • Fungera som valberedning

  • Lämna förslag till verksamhetsplan och budget för första verksamhetsåret

  • Kartlägga spelmöjligheter

  • Förbereda inträde i Svenska Bangolfförbundet

  • Kalla till klubbens första årsmöte. Kallelsen skall svara på: VAR ska årsmötet vara, NÄR äger årsmötet rum, VAD ska behandlas (föredragningslista), VILKA är kallade till årsmötet (alla intresserade). Anvisningar för hur ett årsmöte bör gå till, lämnas av distriktsidrottsför­bundet.

  • Ta kontakt med organ som kan ge värdefull hjälp i arbetet med att bilda en bangolfklubb: RF-SISU distriktet,   Svenska Bangolfförbundet (SBGF), Svenska Bangolfförbundets distrikt (SDF), fritidsnämnden i kommunen

3. Registrering
En ideell förening behöver inte registreras. Men för att bli medlem i Svenska Bangolfförbundet måste den ha ett organisationsnummer. Detta ansöker man om hos Skattemyndigheten. Föreningen ska ha ett namn som innehåller ordet förening, klubb eller sällskap, den måste ha stadgar, styrelse och minst 5 medlemmar.

 4. Gå med i Svenska Bangolfförbundet
Idrotten är vår största folkrörelse! De olika idrottsgrenarna bildar tillsammans Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Svenska Bangolfförbundet är ett av de många medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet.
78 föreningar är idag anslutna till Svenska Bangolfförbundet (SF) och  tillhör därmed också en Region (SDF).Distriktsidrottsförbunden (DF), som är Riksidrottsförbundets förlängda arm, är viktiga serviceorganisationer för alla idrotter. Genom sina konsulenter kan DF ge din klubb värdefull hjälp.

Föreningen behöver inte vara ansluten till Svenska Bangolfförbundet, men….. såsom medlem i Svenska Bangolfförbundet får klubben och dess medlemmar många förmåner.

5. Anläggning
Om det inte redan finns en anläggning behöver ni ställa frågan till kommunen om det finns någon mark som är anvisad för en bangolfanläggning.
Som medlem i Svenska Bangolfförbundet finns det möjlighet att söka ekonomiska stöd från RF-SISU distriktet för att anlägga en ny anläggning, 
Det finns också möjlighet att söka stöd för att renovera befintlig anläggning. Även Allmänna arvsfonden har ett anläggningsstöd.
Gällande banbygge samarbetar Svenska Bangolfförbundet med NIFO och City Golf. 

 

Medlemskap i Svenska Bangolfförbundet

78 bangolfklubbar är i dag anslutna till Svenska Bangolfförbundet (SBGF) och tillhör därmed också någon av bangolfens sex distrikt (SDF): Sydsvenska Bangolfförbundet, Västsvenska Bangolfförbundet, Mellansvenska Bangolfförbundet, Östsvenska Bangolfförbundet, Bergslagens Bangolfförbund och Nordsvenska Bangolfförbundet.

Som medlem i Svenska Bangolfförbundet betalar klubben en årsavgift till Svenska Bangolfförbundet. Avgiften bestäms av årsmötet och här kan ni se aktuella avgifter.  Dessutom betalar medlemsklubbar en avgift till sitt Specialdistriktsförbund, SDF (t.ex. Mellansvenska Bangolfförbundet). Denna avgift bestäms av resp. SDF:s årsmöte.

 


Medlemsförmåner

 • Klubben omfattas av Riksidrottsförbundets grundförsäkring för föreningar.

 • Klubben kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet (7-25 år) 

 • Klubben kan få stöd och rådgivning avseende föreningsärenden via Svenska Bangolfförbundet

 • Klubben kan få hjälp och utbildning via SISU

 • Klubben kan söka anläggningsbidrag via RF-SISU:s distriktsförbund.

 • Klubben kan söka bidrag genom Projektstöd till sin barn- och ungdomsverksamhet och 65+ verksamhet från Svenska Bangolfförbundet.

 • Klubben kan söka kommunala föreningsbidrag

 • Klubben och dess medlemmar kan ta del av förmåner som Riksidrottsförbundet har för sina medlemmar.

 • Klubben erbjuds ledare-, tränare- och funktionärsutbildningar via Svenska Bangolfförbundet och SISU idrottsutbildarna.

 • Klubben har via IdrottOnline gratis medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. 

 • Klubben har möjlighet att delta med lag i seriespel

 • Klubbens medlemmar med registrerad tävlingslicens kan delta i sanktionerade tävlingar

 • Klubbens medlemmar har möjlighet att delta i förbundets aktiviteter för barn-och ungdomar.

 • Klubben har möjlighet att arrangera sanktionerade tävlingar och ingå i tävlingskalendern. 

   

   

Stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella och att alla känner till dem.

 

Som stöd till föreningarna har Riksidrottsförbundet sedan lång tid tillbaka tillhandahållit en stadgemall, RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar. Normalstadgarna är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn rekommenderas att använda normalstadgarna.

Viktiga roller i er förening

 

Valberedningen
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En vanlig sammansättning av valberedningen är en ordförande och två till tre ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen har alltså en nyckelfunktion för att tillsätta en kvalificerad styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera klubbens verksamhet. Förutom att ta fram kandidater till ny styrelse skall man analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Därmed jobbar gruppen parallellt med styrelsen under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före årsmötet räcker alltså inte.

Styrelsen
Styrelsens är motorn i klubben och skall se till att klubben jobbar efter sin målsättning och att skapa resurser som stämmer överens med målsättningen
En viktig del i styrelsens arbete är att utveckla klubben och jobba med framtidsfrågor. 


Medlemmarna
Det finns flera fördelar med att ha många medlemmar i klubben.

 • Medlemsavgifterna ger en intäkt till klubben
 • Lättare att få sponsorer – dessa är intresserade av en stor målgrupp
 • Bättre förhandlingsposition i samarbete med kommunen
 • Klubben gynnas indirekt om medlemsantalet i Sverige ökar. Stora företag är  intresserade av att göra avtal med förbund som har ett stort medlemsantal som i sin tur gynnar klubben.
 • Större möjligheter att få ideell hjälp med klubbarbetet.

Vill vi ha fler medlemmar måste vi både bredda utbudet i klubbens verksamhet och titta på vad vi erbjuder i medlemskapet. Det är därför viktigt att vi paketerar det på ett bra sätt och blir duktiga på att marknadsföra fördelarna med ett medlemskap. Följande kan ingå i ett medlemskap:

 • Deltagande i olika klubbaktiviteter såsom träningar, kvällstävlingar,
 • Sociala aktiviteter som tex föreläsningar, fester, mm
 • Rabatterade priser på spel
 • Rabatterade priser hos klubbens sponsorer
 • Bangolfresor i klubbens regi

Ett sätt att hitta nya medlemmar till klubben är att bjuda in personer som spelar på anläggningen men som INTE är medlemmar till en klubbaktivitet. Låt dem spela gratis med tränare, bjud på fika och berätta om vad ett medlemskap innebär.