TRYGG BANGOLF

Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet. För att den svenska idrottsrörelsen ska nå sin vision om att bli världens bästa på alla nivåer krävs att idrotten är en plats där alla känner sig trygga och inkluderade. Men om någonting händer inom klubben så ska vi vara förberedda och veta hur vi ska agera. Nedan är ett flödesschema som kan fungera som ett stöd.

Kontaktvägar
RF:s idrottsombudsman
RF:s visselblåsartjänst
RF-SISU Distrikten
BRIS för idrottsledare
SBGF:s disciplinnämnd, leifgnilsson@hotmail.com

Arbetsmaterial Trygg Bangolf

Uppdatering pågår

Stödmaterial

Kunskapswebb Trygg och inkluderande idrott
Trygga och inkluderande idrottsmiljöer för barn och unga
Barnens spelregler
Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer
Begränsat registerutdrag ur belastningsregistret

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Bangolfens värdegrund

Svensk bangolf är för alla. Vi präglas av glädje, gemenskap, hjälper varandra och gillar rent spel.
Vår värdegrund innebär att hjälpa varandra och skapar förutsättningar för att alla ska känna sig trygga
och trivas. Det är en grundpelare i att utvecklas och ha kul inom vår sport. Eftersom vi vill att
omvärlden ska tycka på ett visst sätt om oss måste vi uppträda så. Bangolfen välkomnar alla oavsett
om det är besökare eller tävlingsutövare av sporten. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder spelar ingen roll.
Exempel på agerande i enlighet med vår värdegrund är att vi som utövar bangolf strävar efter att inkluderar alla, hjälpa andra, berömma och respektera varandra, på och utanför banan.